Hpv és muzov liecba. october 2009 Časopis České urologické společnosti ČLS JEP


Nejrozsáhlejší skupinu lyzozomálních proteáz tvoří cysteinové proteázy, jejichž společnou vlastností je přítomnost cysteinu v  aktivním centru a  stabilita v  rozmezí pH 4,0—7,0. Katepsin B KB je thiol — dependentní proteáza nalézající se za normálních okolností v  lyzozomech savčích buněk.

Prehrávač podcastu Slobodný Vysielač

Je mu přisuzována významná úloha v  řadě patologických procesů včetně nádorového bujení. Jeho aktivita u maligních nádorů byla studována především u karcinomu prsu, plic a u kolorektálního karcinomu. O jeho významu u urologických nádorů je velmi málo zpráv.

Cílem práce bylo zmapovat aktivitu katepsinu B u karcinomu močového měchýře. Metody: U 20 nemocných s histologicky potvrzeným karcinomem močového měchýře bez generalizace byla stanovena aktivita katepsinu B v nádorové tkáni. Vyšetření exprese katepsinu B bylo provedeno imunohistochemicky v histologických řezech z formolem fixované a do parafinu zalité tkáně.

szemölcs szájig

Jako primární protilátka byla použita myší monoklonální protilátka proti katepsinu B klon CB Jako antigen pro imunizaci byl použit prokaryotický rekombinantní protein odpovídající celé molekule lidského katepsinu B. Rozsah nádoru byl stanoven standardním způsobem — cystoskopie, zobrazovací metody CT, NMR a histopatologický nález z operačního preparátu získaného transuretrální resekcí nebo cystektomií.

Szemölcs kezelés kantaridin katepsinu B byla porovnána s gradingem malignity a mírou nádorové invaze. Celkem sedm z 11 pacientů s katepsin pozitivním nádorem mělo high-grade karcinom a u čtyř byl nádor invazivní. U katepsin negativních nádorů jsme zjistili sedm high-grade karcinomů a u sedmi pacientů byl nádor invazivní.

Závěr: Předběžné výsledky probíhající prospektivní studie naznačují, že exprese katepsinu B nemusí být sdružena s vyšší agresivitou tumoru. Všichni pacienti byli následně sledováni a  léčeni dle obvyklých schémat, délka sledování byla 23,88 ± 10,36 měsíců. Pacienti s hodnotou exprese PAX5 větší hpv és muzov liecba 0 měli 1,7× vyšší riziko recidivy než pacienti s nulovou hodnotou exprese PAX5.

V souboru pacientů bylo progresí tak málo, že to neumožnilo statistické hodnocení a  stanovaní PFI. Podle gyöngyök gubarev multivariantním Coxovým modelem proporcionálních rizik, kdy byly jako proměnné použity exprese PAX5, klinická hloubka nádorové invaze, míra histologické diferenciace, multiplicita a  velikost tumoru, byly pouze exprese Hpv és muzov liecba a nádorová multiplicita nezávislými prediktory recidivy tumoru.

Předpověď rizika progrese tumoru nebyla pro malý počet událostí počítána. Závěr: Na souboru pacientů jsme potvrdili prognostický význam exprese genu PAX5 pro riziko recidivy Ta, T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře. Informace o  riziku recidivy byla nezávislá na klinických prognostických faktorech. Department of Urology, University of Regensburg, Regensburg, Germany Introduction: This study compared fluorescence guided and white light cystoscopy in the detection and resection of non-muscle invasive papillary bladder tumors and subsequent nine-month recurrence rates.

Methods: A  prospective, controlled, randomized, phase III multi-center 28 European and North American centres study of patients with high risk of recurrence.

Diéta genitalium

Patients with multiple papillary tumors or tumor recurring within 12 months were randomized to white light or Hexvix cystoscopy. All patients were first inspected under white hpv és muzov liecba and visible lesions recorded. Patients randomized to Hexvix underwent a  second inspection and mapping under blue light. All suspicious areas were biopsied and papillary lesions resected in both groups. Tumor was confirmed by histology.

Completeness of resection was checked in blue light in Hexvix patients. Follow up at 3, 6 and 9 months was with white light cystoscopy; recurrence was verified by histology.

Results: patients ITT were randomised. Within-patient comparison showed that in Conclusion: In patients with papillary bladder cancer, Hexvix fluorescence cystoscopy improves detection and resection of non-muscle invasive papillary bladder tumors, leading to a significant reduction in recurrence rates at nine months. Urologická klinika 1. Tyto vlnové délky jsou intenzivně absorbovány hemoglobinem. Tímto způsobem je zvyšován kontrast mezi cévami a  jemnými tkáňovými strukturami, což usnadňuje jejich vizualizaci včetně lepší viditelnosti hypervaskulárních nádorů.

Cílem práce je zhodnotit přínos úzkopásmového zobrazení použitého během transuretrální resekce TUR u pacientů s nádory močového měchýře a jeho vliv na počet zachycených nádorových ložisek. Metody: Do studie bylo zařazeno 38 nemocných 27 mužů a 11 žen s podezřením na recidivu uroteliálního nádoru močového měchýře, kteří byli indikováni k  TUR. Věk pacientů se pohyboval mezi 54 a  86 lety průměrně 71,4 roku. Protokol studie zahrnoval vyšetření dvěma urology.

První zvedl resektoskop a provedl standardní přehlednou cystoskopii.

Human papilloma kezelese

Poté nález ihned zaznamenal do diagramu. Ve výkonu pokračoval druhý urolog, který provedl přehlednou cystoskopii s NBI a následně resekoval jednotlivé nádory a doplnil biopsii suspektních ložisek. Nález opět zaznamenal do diagramu.

Výkon kert utáni étrend první vyšetřující, který provedl resekci nebo biopsii případných ložisek přehlédnutých druhým vyšetřujícím. Histologický ugola papilloma beavatkozás z jednotlivých ložisek byl korelován s obrazem v příslušném zobrazení.

Výsledky: Histologicky byl prokázán uroteliální karcinom u 27 z 38 nemocných.

  • Humán papilloma vírus penyebab
  • Parazit tablete - Paraziti zdravila Paraziti zdravila
  • 40+ Best praktika images in | úprava odevov, tipi, šitie odevov
  • Diéta genitalium

Celkem bylo resekováno nebo bioptováno ložisek. Pozitivní histologický nález byl zachycen u 56 z nich. U všech těchto nemocných byla přítomna i ložiska hpv és muzov liecba v běžném zobrazení. Hpv injekció nhs První zkušenosti ukazují lepší vizualizaci recidivujících nádorů močového měchýře pomocí NBI.

Tomaškin R. Analyzovali sme efekt reTURBT a prítomnosť reziduálneho nádoru na výskyt progresie a čas do jej vzniku. Metódy: Do retrospektívnej analýzy bolo zahrnutých pacientov s  primárnym NMIBC so stredným a  vysokým rizikom progresie, u  ktorých buď došlo k  progresii, alebo boli sledovaní najmenej 24 mesiacov. Štatisticky sme hodnotili vplyv pT, gradingu, počtu a veľkosti nádorov, prítomnosti CIS, realizácie reTURBT, prítomnosti reziduálneho nádoru a  podania adjuvantnej intravezikálnej terapie na výskyt progresie a času do jej vzniku.

Výsledky: Medián veku pacientov v  čase operácie bol 65 rokov, medián sledovania 48 mesiacov. Pacienti s reziduálnym nádorom prežívali bez progresie signifikantne kratšie paraziták nélküli csillárok gyógyszere 16 vs. Prítomnosť reziduálneho nádoru významne zvyšuje riziko vzniku progresie a  skracuje čas do jej vzniku a  je dôležitým nepriaznivým prognostickým faktorom, ktorý treba vziať do úvahy pri indikovaní včasnej radikálnej cystektómii u tejto skupiny pacientov.

Současně chceme diskutovat i onkologická rizika prostatu šetřících cystektomií. Metody: V  období od ledna do konce prosince hpv és muzov liecba na naší klinice celkem pacientů radikální cystektomii pro nádor močového měchýře, z  toho bylo mužů.

Výkon zahrnoval u  mužů radikální cystoprostatektomii, pouze jeden pacient již dříve prodělal radikální prostatektomii, a  byl tedy z celkového hodnocení vyloučen. U 62 mužů byla derivace řešena formou ortotopické náhrady. V této práci hodnotíme nálezy v prostatě, prostatické uretře a prostatických duktech u  operovaných mužů. Nálezy jsme dále posoudili samostatně u nemocných, kde byla derivace řešena cestou ortotopické náhrady, a nemocných, kteří jsou tedy potenciálními kandidáty prostatu šetřícího výkonu.

K statistickému hodnocení byl použit software S. U  62 pacientů byla provedena ortotopická náhrada. Závěr: Naše výsledky potvrzují poměrně častý výskyt uroteliálního nádoru v prostatě nebo karcinomu prostaty u pacientů s uroteliálními nádory močového měchýře indikovaných k radikální cystektomii. Analyzovali sme jej prínos na zníženie početnosti recidív u pacientov so stredne a vysoko rizikovými NMIBC. Štatisticky sme vyhodnotili vplyv pooperačného podania epirubicínu na výskyt včasnej recidívy pozitívna 3-mesačná cystoskopiapočetnosť recidív počas prvých 12 a 24 mesiacov sledovania a počas celého sledovania chí-kvadrátový test, log regresná analýza.

Výsledky: Medián veku pacientov v čase operácie bol 66 rokov, medián sledovania 48 mesiacov. Instilácia epirubicínu neviedla ku signifikantnému zníženiu výskytu včasnej recidívy 6,3 vs.

october 2009 Časopis České urologické společnosti ČLS JEP

Rozdiel vo výskyte recidívy za prvých 12 mesiacov sledovania bol hranične významný 20 vs. Protektívny efekt epirubicínu na početnosť recidív za 12 mesiacov sa prejavil aj u pacientov, ktorí nepodstúpili reTURBT 9,1 vs. Početnosti recidív za 24 mesiacov 38 vs. Závěr: Retrospektívna analýza primárnych stredne a vysoko rizikových NMIBC preukázala len obmedzený efekt včasnej pooperačnej intravezikálnej instilácie epirubicínu na výskyt recidív.

Jednorazové podanie epirubicínu je pravdepodobne neefektívne, ak predpokladáme podávanie adjuvantnej intravezikálnej liečby.

Regionální transplantační centrum při Urologické klinice LF a FN, Hradec Králové Cíle: Cílem sdělení je prezentace našich zkušeností s léčbou uroteliálního karcinomu u pacientů po úspěšné transplantaci ledviny. Metody: Revidovali jsme deset případů uroteliálního karcinomu močového měchýře, které jsme diagnostikovali v našem transplantačním centru mezi roky a  U  všech pacientů byla použita hpv és muzov liecba založená na kalcineurinových inhibitorech.

hpv ember problémái

Průměrná doba sledování byla 43 měsíců 9— V  našem souboru bylo šest mužů a  čtyři ženy. Průměrný věk v době diagnózy byl 62 let 34— Průměrný čas po transplantaci ledviny byl 51 měsíců 26— Všichni pacienti byli po první transplantaci ledviny. Všechny štěpy byly kadaverózní. Revidovali jsme patologické stadium, histopatologický grade, progresi a  rekurenci karcinomů. Revidovali jsme i terapeutické přístupy.

Paraziti zdravila

U všech pacientů jsme recidivu onemocnění prokázali 3 měsíce po primární endoresekci. Žádný z  pacientů našeho souboru během sledování nezemřel.

malac féreg

U  všech pacientů byla prvním terapeutickým přístupem TURB. Po TURB recidivujícího uroteliálního karcinomu byla provedena jednorázová instilace chemoterapeutikem.

U žádného z pacientů jsme nezměnili imunosupreseivní protokol.

Ureaplasma norma a férfiak véleménye. Szexuális úton terjesztett betegségek - SYNLAB

Závěr: Karcinom močového měchýře je poměrně vzácnou komplikací po transplantaci ledviny. V léčbě povrchového uroteliálního karcinomu není nutná změna imunosupresiva ani extenzivní chirurgické výkony. Tyto nevýhody odstraňuje nahrazení stapleru bipolárním pečetícím systémem Ligasure® popsanou v roce Tsivian: Eur Urol— Prezentujeme zkušenosti s touto metodikou. Vlastní výkon se provádí z  5 vlevo či 6 portů, oproti pouhé nefrektomii je přidán během výkonu port 10 mm do podbřišku.

Standardní laparoskopická NE je následována preparací ureteru až k měchýři a ureterovezikální junkce je přerušena s Ligasure® Atlas. Celý preparát je vložen do sáčku a extrahován. Výsledky: Průměrný věk 66,3 ± 7,6 let. Mužů bylo osm, žen pět. Čas operace byl ± 20 90— min. Jednalo se 9× o tumor pánvičky a 4× o tumor močovodu z toho 2× v pánevním úseku. Krevní ztráta byla 68 ± 60 0— ml. Jeden pacient byl léčen pro febrilie při uroinfektu Escherichia coli od 6.

Průměrná doba hospitalizace byla 6,5 ± 1,9 3—11 dne.

Histologicky se jednalo 8× o uroteliální karcinom pTa 4×, pT1 3×, pt2 2×, pT3 1×1× světlobuněčný renální karcinom pT3aG2, 1× onkocytom a 1× xantogranulomatózní pyelonefritida. Závěr: NUE hpv és muzov liecba laparoskopickou NE nenásledovanou preparací ureteru až k měchýři a přerušením ureterovezikální junkce s Ligasure®.

Metoda je rychlá, onkologicky bezpečná, ale fáze ureterektomie je technicky obtížnější. V  případě, že preparace ureteru je technicky obtížná, lze pokračovat otevřenou ureterektomií. Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM LF UK v  Praze. Operace i pooperační průběh byl nekomplikovaný.