A nyelv szövettanának pikkelyes papilloma


Az endometrialis stroma daganatok kis csoportot alkotnak; a további két csoportba sorolt daganatok viszonylag ritkán fordulnak elô. A leiomyoma a nôk és egyúttal a méh leggyakoribb daganata, amely az izomzatból vagy a méh­nyál­ka­hár­tyá­ból endometriumból indul ki, a méhizomban myo­met­rium­ban jelenik meg, egyes, gyakran többes növedékek formájában.

Elsôsorban középkorú nôknél fordul elô, 30 év a nyelv szövettanának pikkelyes papilloma csak elvétve 1. Jól körülírt éles határ, már szabad szemmel is jól látható köteges szerkezet és tömött tapintat jellemzi.

Elô­for­dul, hogy a nyálkahártya alatti submucosus hely­ ze­tû sima­izom-da­ga­nat bedomborodik a méh üregébe, esetleg kocsányosodik, és az üregbe lóg. Az ide crevni helminti méh­test­da­ga­ na­tok sima­izom eredete mikroszkópos vizsgálattal egyértelmû ugyan, de szövetmintázatuk és sejtképük, illetve biológiai viselkedésük el­té­rô lehet.

A simaizom-daganatok mindegyik formájának immun­jel­lem­zô­ je a simaizomaktin és a -dezmin. Kerek, jól körülhatárolt, tömött tapintatú, élénk fehér daganat. Szövettanára jellemzô, hogy a daganatot képezô simaizomsejtek határa elmosódott, a sejt­plaz­ma eo­zi­no­fil, a sejtmagok hosszúkásak, végük lekerekedett. A daganat mérete igen változatos, a nyálkahártya alatt, a méh­fal izom­za­tá­ban vagy a hashártyaboríték tunica serosa uteri alatt helyezkedik el, gyakran több gócú.

A nagyméretû leiomyoma a méhet a paraziták és a paraziták közötti különbség, a hashártyaboríték alatti subserosus göbök a felszínt egyenetlenné teszik.

a nyelv szövettanának pikkelyes papilloma

A daganat állományában elfajulásos elváltozások gyakoriak, hyalinos átalakulás, vi­ze­nyô, várandósságban pedig a progeszteron hatására vérzések, sejtdús gócok, nyákos területek és elhalások is ész­lel­he­tôk. A daganat rendkívül sejtdús, a sejtek kötegekbe rendezettek vagy rendezetlenek. A daganatsejtek többnyire kisméretûek, kevés sejtplazmájuk és viszonylag nagy sejtmagjaik vannak, ezért az endometrialis stroma daganatok lehetôségét is felvetik 3.

  1. FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS. A méhtest mesenchymalis daganatai - PDF Free Download
  2. Daganatok | 1001eskuvoifoto.hu
  3. A helmint fertőzés felnőttkori tünet
  4. Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

A leiomyosarcomától való elkülönítésben segítséget jelent a szövetelhalás hiánya, az osztódó sejtek kis száma Magyar É és munkatársai 4. A daganat állományában lévô vastag izmosfalú artériák haránt metszetei láthatók. HE-festés X 1.

Az izomrostkötegek között vastag izmosfalú artériák futnak. HE-festés, X 3.

a nyelv szövettanának pikkelyes papilloma

A szabályos, kötegekbe rendezett si­ma­ izom­sej­tek között látóterenként több szabályosan osztódó sejt látható. Klinikai lefolyása jóindulatú, szövettani képe ijesztô: a rendezetlen, szabálytalanul elhelyezkedô daganatsejtek változatos alakúak és nagyságúak, sötét magjuk szabálytalan alakú, összecsapódott chromatinrögökkel. Bizarr, lebenyezett, többmagú daganatsejtek is elôfordulnak. Jellemzô a magokban meg­ je­le­nô psze­udo­ink­lu­ziók jelenléte. Több az osztódó sejt is, de ezek száma nem haladja meg a 10 szabályosan osztódó sejtet 10 nagylátótérben.

Képe jellegzetes: a szabálytalan alakú, nagyméretû daganatsejtek nem kapcsolódnak egymáshoz. HE-festés, X A fonatszerû simaizom-daganat plexiform leiomyoma igen ritka.

A daganatsejtek kötegekbe vagy csoportokba rendezettek, kerekek, egyformák, plazmájuk gyér, a sejmagok viszonylag nagyok. Errôl az irodalom is kevés adattal szolgál, a simaizom eredet az elektronmikroszkóppal látható izomfonalak myofilamentumok alapján igazolható 9. A daganat köteges szerkezete megtartott, de sejtjei kü­ lön­bö­zô alakúak polimorfaka sejtmagok változatos nagyságúak, durva chro­ma­ tin­nal.

Metszéslapon színe sárga vagy sárgásszürke és gyakran tarkítják vérzések, állománya pedig puha, laza tapintatú.

Betekintés: Daganatok

Prayson és munkatársai 6 18 eset klinikopatológiai elemzését ismertetik. Szövettana is jellegzetes, a daganatsejtek sokfélék poly­go­ná­li­sakés nem kötegekbe, hanem csoportokba ren­de­zôd­nek, vagy semmilyen szövetmintázatot nem mutatnak.

Sejttani megjelenésük alapján három egymástól el­té­rô forma ismert: a leiomyoblastoma; b világossejtes és c fo­nat­sze­rû plexi­form simaizom-daganat. A felsorolt három forma önállóan vagy kevert formában jelenhet meg egy daganaton belül. A hámszerû simaizom-daganatok többségükben jóindulatúak, bizonytalan biológiai viselkedésûnek Smooth Muscle Tumor of Uncertain Malignant Potential; STUMP csak akkor te­kin­ten­ dôk, ha legnagyobb átmérôjük meghaladja a 6 cm-t, 10 nagylátótérben osztódó sejt számolható, illetôleg elhalásoktól tarkított.

Jellemzô, hogy az erek között jól meghatározható simaizomrészletek vannak, amelyek gyakran vizenyôsek, nyákos jellegûek, de lényegében azonosak a szokványos simaizom-daganattal.

A sejtek egymáshoz lazábban tapadnak kevéssé kohezívek 8. Im­mun­hisz­to­ké­miai és elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a daganatsejtek a Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal igazolták, hogy a daganatsejtek plazmájában nagytömegû glikogén és simaizom fonalak filamentumok találhatók.

Nôgyógyászati Onkológia ; — 9. A kép bal oldalán az erek között szokványos leiomyoma mintázata is­mer­he­tô fel, a jobb oldalon az izomállomány vizenyôs. HE-festés, X Magyar É és munkatársai HE-festés, X Változatos mennyi­sé­ gû szabályos zsírszövet, erek és simaizom alkotja a daganatot.

A vénában lévô daganat az érben növekedve a véna cava inferiorba is felkúszik és akár a szívbe is bejuthat.

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS. A méhtest mesenchymalis daganatai

A szívben a daganat súlyos szívérrendszeri tüneteket okoz, és mûtéti megoldása nélkül halálos ki­me­ne­te­lû Külleme eltér a jóindulatú simaizom-daganatokétól. Határa bizonytalan, lehet éles határú is, de gyakran beterjed a környezô izomszövetbe, tapintata puha, hússzerû, metszéslapjai szürkés-sárgák, elhalásokkal tarkítottak. A daganatsejtek nagyok, plazmájuk a nyelv szövettanának pikkelyes papilloma, a sejtmagok sötéten fes­ tôd­nek, bennük durva chromatinrögök vannak, a magvacskák nagyok.

A sejtek alakja változó, a daganatsejtek differenciáltságától függ. Csontpusztító sejtekre osteoclastokra emlékeztetô többmagú óriássejtek is elôfordulnak Külleme a szokványos simaizom-daganatoknak meg­fe­le­lô, de állománya kevésbé tömött.

Ezek a daganatok HE-festés, X Számos osztódó sejt is látszik. HE-festés, X csaknem mindig jóindulatúak. Az alkotóelemek szövettanilag ellegzetesek, mennyiségük aránya esetenként változik.

Gyakori, hogy a stromaelemek uralják a képet, és a daganat elsô látásra endo­me­tria­lis stroma daganatnak tûnik, de alaposabb vizsgálattal már kiderül, hogy az állományban összefüggô sima­izom­rész­ le­tek is vannak. A PEComa bizonytalan szöveteredetû, pontosan még mindig tisztázatlan daganat. Jó és rosszindulatú forma egyaránt ismert, mind­ket­tô jól körülhatárolt göb formájú.

A rosszindulatú PEComa átlagosan 10 cm átmérôjû, benne koagulativ elhalás szabad szemmel is látható, és távoli áttétek is jelentkeznek.

A méh­ izom­zat­ban, többnyire a hashártyaboríték alatt elhelyezkedô, kör­nye­ze­té­tôl élesen elkülönülô, leiomyomához hasonló kerek göb. A szövetmintázata szivacsra emlékeztet, benne tubulusok és mirigy­sze­rû üregek vannak, ezek egymással kapcsolódhatnak.

a nyelv szövettanának pikkelyes papilloma

Az üregeket lelapult, egysoros mesothelialis sejtek bélelik. A daganat körülhatárolt, benne erek hossz- és keresztmetszetei láthatók. Állományát elmosott határú, eozinofil plazmájú, hámjellegû sejtek tömege képezi.

A sejtek, sejtcsoportok között egynemû, eozinofil hialin rakodott le.