Papilloma bal felső fedél icd 10


Tudományos Diákköri Konferencia Az egyetlen átfogó orvostudományi folyóirat Romániában, amely anyanyelven való otthoni közlésre buzdítja a szakembereket. A romániai orvosok, kutatók, egyetemi oktatók legújabb szakmai eredményei mellett magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatait is közli. Nagy Örs Prof.

Orvostudományi Értesítő

Egyed Zsigmond Imre Prof. Kun Imre-Zoltán Dr. LĘrinczi Lilla Dr. Szatmári Szabolcs Prof.

luminalis mellrák b

Ezek tartalmáért és nyelvi helyességéért a szerkesztĘség nem vállal felelĘsséget. Útmutató a pontozó bizottság számára Pontozási rendszer: Szempont Adható pontszám 1.

  1. A legnépszerűbb parazita gyógyszer
  2. Ezen termékek többsége savakat vagy lúgokat tartalmaz.
  3. Férgek gyermekeknél miért férgek

papilloma bal felső fedél icd 10 Bevezetés a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képezĘ változók kiválasztása 2.

Módszer a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága 3. Eredmények, megbeszélés az eredmények ismertetése legyen pontos, világos, tárgyilagos és lényegretörĘ; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelĘ statisztikai feldolgozás és használatának megindoklása 4.

Következtetés a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása, a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása 5. ElĘadókészség, szemléltetés folyamatos, jól érthetĘ elĘadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetĘen és tárgyilagosan követi az elĘadó mondanivalóját, nem a díszítĘ elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom dominál; kerülendĘk a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése 6.

Tájékozottság, vitakészség az elĘadó a bevezetésben említi a az adott tudományterület aktuális irodalmi adatait, jártas a terület háttér-ismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol bizonyítva irodalmi tájékozottságát 7.

Saját hozzájárulás a feltett tudományos kérdés eredetisége, az elĘadó egyéni hozzájárulása a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében 8.

Tudományos nyelvezet a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv és a magyar nyelv helyes használata 9. A kivonat tartalma és minĘsége a kivonat megfelel a formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és a megfelelĘ tudományos stílusban íródott, tömör és lényegretörĘ, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az elĘadásban szerepelnek Összesen adható pontszám 90 Az elĘadások bemutatásának, akárcsak a poszter értékelésének idĘtartama 7 perc, amit 3 perc vitaidĘ követ; a bemutató idĘtartamának a.

Az idĘmérést az ülésvezetĘk végzik. Értékelés: 10 — legjobb, 1 — legrosszabb. Egyed Zsigmond Imre, egyetemi tanár Dr. Jung János, egyetemi tanár Dr. Pávai Zoltán, egyetemi tanár Dr. Lőrinczi Zoltán, egyetemi előadótanár Dr. Dénes Lóránd, egyetemi adjunktus Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 1. Kulka Janina, egyetemi tanár, II. Patológiai Intézet, Dr. Járay Balázs, egyetemi adjunktus, II. Szász Attila Marcell, PhD. Patológiai Intézet Bevezetés: Az emlőrákos megbetegedés diagnosztikus algoritmusában a vékonytű aspirációs citológia FNAB alapvető hpv verbreitung módon tölt be.

Spallcr Árpád - Spaller Katalin ISM E R E T E K TÁRA

Papilloma bal felső fedél icd 10, 25 esetben FISH vizsgálat során is meghatározásra került. Konklúzió: Az emlőrák ellátásában az FNAB diagnosztikus és prognosztikus jelentőséggel bír, azonban a szisztémás onkológiai kezelés mérlegelése esetén hengerbiopszia vétele szükséges a válogatott esetekben.

Célkitűzés: Saját készítésű, multiblokk készítésére alkalmas berendezéssel létrehozott szöveti multiblokk tesztelése immunhisztokémiai reakciók elvégzése révén.

paraziták hasznos természetűek

Anyag és módszer: A módszer lényege egyetlen paraffin blokkban elhelyezni számos, azonos vagy különböző páciensektől származó kisméretű szövetmintát, ezáltal ezek metszete egyetlen fénymikroszkóp lemezen egyszerre vizsgálható. Elsőként hagyományos módon készült, paraffinba ágyazott szövetek metszése és hematoxilin- eozinnal való festése történik, így meghatározhatjuk a célterület pontos lokalizációját az eredeti szövetmintán belül.

képek szélkerék év

Ennek alapján azonos méretű szövethengerek kerülnek kiszúrásra, melyeket elhelyezünk egy előre elkészített speciális paraffin blokkban. Eredmények: Ezzel a technikával egy multiblokkon belül 24 szövethengert tudtunk elhelyezni és immunhisztokémiai eljárással vizsgálni, eközben nagymértékben csökkentve a feldolgozás során elhasznált immunsavók mennyiségét a hagyományos módszerhez képest. Következtetések: A saját készítésű berendezésünk ugyanolyan jónak bizonyult, mint a kereskedelmi forgalomban kapható berendezések.

Bár a tissue array technika valamelyest meghosszabbítja a szövetfeldolgozás idejét, azonban töredékére csökkenti annak anyagfelhasználását, ezáltal jóval költséghatékonyabbá teszi a munkafolyamatot. Anyag és módszer: Longitudinális vizsgálatunkban és között diagnosztizált 12 Hirschsprung- kóros beteg anyagát tanulmányoztuk, összehasonlítva a szövettani vizsgálatok eredményét a sebészeti beavatkozások hatékonyságával.

Eredmények: Kazuisztikánkban 12 esetet találtunk, ahol a nemek szerinti megoszlás: 10 férfi és 2 nő; 1 újszülött, 2 csecsemő és 9 gyerek volt. A Hirschsprung kór diagnózist 12 esetből 9 esetben igazoltuk.

A csont- és ízületi porc jóindulatú daganata (D16) - Sérülések October

A patológiás bélszakasz 2 esetben diffúz, 2 esetben recto-szigmoideális és 4 esetben rectális lokalizációjú volt. Hisztopatológiai szempontból 6 aganglionózisos, 1 hipoganglionózisos és 2 diffúz neuronális diszpláziás esetet találtunk, amelyet a minden esetben az elvégzett ganglionsejtimmunfenotipizálás erősített meg.

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy azokban az esetekben, melyekben elkészült az intraoperativ fagyasztásos- szövettan a rezekciós széleken végső feldolgozáskor bizonyítottan jelen voltak a ganglionsejtek. Nagy Péter, Egyetemi tanár, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Bevezetés: Ha a hepatociták osztódását megakadályozzuk, a máj képes a progenitor patkányban ovális sejtnek nevezett sejtek részvételével regenerálódni. Az ovális sejtes regenerációt gyakran tanulmányozzák az acetaminofluorén AAF adagolás és parciális hepatektomia Ph kombinálásából álló ún.

Az ovális sejtek proliferációjának szabályozásában fontos szerepet tulajdonítanak az Ito-sejtek parakrin hatásának. Ennek a hatásnak egyik fontos szereplője az Ito-sejtek által termelt Stem Cell Factor, ami az ovális sejtek c-Kit receptorán hat.

BNO kereső

A közelmúltban ismerték fel, hogy a Glivec Imatinib nevű daganatok kezelésére használt gyógyszer hatékonyan gátolja a c-Kit receptor aktivitását, ezért vizsgáltuk meg, hogy befolyásolható-e az ovális sejtes májregeneráció Glivec-kel. Módszerek: Vizsgálatainkat F patkányokon végeztük.

Az ovális sejteket OV-6, az Ito- sejteket dezmin ellenes antitestekkel végzett indirekt fluoreszcens immunhisztokémiai reakcióval jelöltük.

Az adatokat kétmintás t-próbával vetettük össze. Következtetés: A várakozással ellentétben a Glivec szignifikánsan serkentette az ovális sejtes regenerációt.

tagadod, hogyan védheted meg magad

A serkentés előidézésében szerepet játszhat az Ito-sejtek számának csökkenése. A témakör — Morfológia, Patomorfológia 5. Célkitűzés: Retrospektív vizsgálatunk célja a HIV fertőzéssel asszociált malignus lymphomák előfordulásának és szövettani jellegzetességeinek vizsgálata 5 éves lymphoma kazuisztika tükrében. Eredmények: A esetet felölelő kazuisztikából, 6 esetben találkozunk HIV fertőzés asszociálta non-Hodgkin lymphomával, amelyből 3 eset a fertőzés első klinikai megnyilvánulási formáját képezte, 3 esetben pedig a HIV szövődményeként jelentkezett.

Következtetés: A magas malignitású nonHodgkin lymphomák bizonyos szövettani típusai gyakran HIV fertőzéssel társultak, felismerésük prognosztikus értékű, mivel kezelésükben fontos szerep jut a kemoterápia mellett az antiretrovirális terápiának is. A szerzett immunhiányos tünetegyüttessel AIDS-Acquired Immune Deficiency Syndrome szövődő malignus lymphomák a fertőzött betegek jelentős hányadánál a halál okát képezik.

A férfi: nő arány 1,14, az átlagéletkor 58, 63 év. Amikrovaszkularizáció és a mastocyták száma összefüggést mutat a blasztszaporulat mértékével. Az irodalmi in vitro vizsgálatok adatai szerint a májdaganatok száma és differenciáltsága fordított arányosságot mutat a Kupffer sejtek átlagos számával. In vivo vizsgálataimban egészséges és indukált daganatos egérmodelleket tanulmányoztam.

2019 ICD-10-CM Guidelines: Signs/Symptoms/Unspecified - Part 1 of 3

Célom volt egy olyan in vivo módszer kifejlesztése, melynek segítségével a daganatos állapot jól parametrizálható. Radiofarmakonként Tcmel jelzett nanoalbumont használtam, amely humán szérum albuminból előállított nanorészecskét a reticuloendotheliális rendszer sejtjei, köztük a Kupffer sejtek fagocitálják.

A rekonstruált 3D aktivitás-eloszlások alapján elvégeztem a máj szegmentációját. A kapott térfogatokat a boncolás során nyert adatokkal validáltam. A májban felhalmozódott radiofarmakonok aktivitáskoncentrációját a beadott aktivitással és az állat testtömegével normáltam. Az így kapott paramétert használtam fel a daganatok jellemzésére. Eredményeim szerint a májban az aktivitáskoncentráció, és így a Kupffer sejtek száma korrelál a daganatos szövet méretével. Eredményeimet jelenleg májdaganat elleni szerek terápiás effektivitásának in vivo tesztelésére használják 8.

trichocephalus asztal

Pap Zsuzsanna, Adjunktus, MOGYE Anatómia és Fejlődéstani Tanszék Bevezető: Epidermális növekedési faktor receptor 1 EGFR egy tirozin kináz aktivitással rendelkező transzmembrán receptor, ami a humán embrióban fokozott sejtproliferációt okoz az endo- mezo- ektodermális eredetű sejtekben.

Célkitűzés: EGFR expresszió vizsgálata a magzati tápcsatorna egyes szakaszaiban és a húgyutakban. Anyag és módszer: a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Kórszövettani Laboratórium anyagából kiválasztott 4 magzat hetes boncolását követően, a formalinban rögzített és paraffinba ágyazott szövetek metszeteit vizsgáltuk hematoxilin-eozin festés és immunhisztokémiai módszerek segítségével EGFR clone Ab, Lab Vision.

Eredmények: A vizsgált magzatok vékony- és vastagbél falának hámsejtjeiben valamint az izomrétegben találtunk EGFR expressziót. A húgyvezeték és húgyhólyag esetében az urothelium és a simaizomszövet szintén EGFR 8 pozítiv volt. Következtetés: Eredményeink alátámsztják a szakirodalmi adatokat, amelyek szerint az EGFR-nek szerepe van a hám- és a simaizomszövet fejlődésében.

Dank Magdolna, egyetemi docens, SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Célkitűzés:Az emlőrák napjainkban már igen eredményesen kezelhető, azonban a távoli áttétek megjelenésétől kezdve a betegség inkurábilisnak tekintendő.

Célunk a primer emlődaganatok vizsgálata, távoli áttéteikkel való összehasonlítása, a betegek túlélési mutatóinak vizsgálata az onkológiai kezelés tükrében. Módszerek: 18 SE II. A primer tumorok mellett összesen 61 távoli áttétét vizsgáltunk. Eredmények: Az átlagéletkor diagnóziskor 59 év volt, a teljes túlélés átl. Az első távoli papilloma bal felső fedél icd 10 megjelenéséig eltelt idő átl.

Pattanás a szemhéjon

A primer tumorok átl. A többi esetben az elsődleges tumor hormonreceptor pozitív volt, a metastasisok azonban már negatívnak bizonyultak. Összefoglalás: A hormonreceptor státusz tekintetében a metasztázisokban fenotípus váltás következhet be. A távoli relapszus megjelenése után a túlélés kifejezetten rossz.

Növényi szemölcs vagy gerinc. Orvos tanácsát.

A témakör — Morfológia, Patomorfológia Baróti Beáta, egyetemi asszisztens, Radiológia és Imagisztika Tanszék, MOGYE Bevezető: A csípőízület normális fejlődéséhez az acetabulum porcos és szalagos képződményeinek illetve a femurfej kompressziójának és pozíciójanak összhangjára van szükség, ami genetikailag meghatározott.

Célkitűzés: A magzati csípőízület morfometriai és geometriai paramétereinek követése az intrauterin élet során. Ezt követően megvizsgáltuk a femurfej és acetabulum geometriai sajátosságait, megmértük nagyságukat és meghatároztuk a fej és a vápa felszínének értékét.

A kapott eredményeket összehasonlítottuk a fejtető-far távolsággal. Eredmények: A jobb és bal oldali femurfej, az acetabulum felszíne és a magzat korának a növekedése között pozitív korreláció mutatható ki. A femurfej felszínének növekedése gyorsabban történik az acetabulum felszínéhez képest, táplálkozás parazitaellenes tisztítás során a femurfej fedettségének a csökkenését eredményezi a gestációs idő előrehaladásával.

ami jó a szervezet méregtelenítésére

A femur antetorziós szöge széles értékek között ingadozva intenzívebb növekedést mutatott az acetabulum antetorziójához képest. Hasonló növekedő tendenciát figyeltünk meg a femur collodiaphysealis szögénél is. Következtetés: A csípőízület a fejlődés kezdetén stabil, de az ízületi felszínek változatos növekedési intenzitása, a mechanikai erőbehatások következtében a vápa mélysége, a fej fedettsége csökken, ennek következtében az ízület instabilitása a születés pillanatában a legkifejezettebb.

Rodica Togănel, osztályvezető főorvos, Marosvásárhelyi Gyermekkardiológiai Intézet Bevezetés: A hypoplasiás bal szívfél szindróma egy ritka és gyakran még ma is halált okozó veleszületett szívfejlődési rendellenesség. A tünetegyüttest okozó elváltozások: bal kamra, aorta ascendens és aortaív hypoplasia, mitralis és aorta billentyű atresia vagy stenosis. Célkitűzés: Dolgozatunk célja kliniko-patológiai összehasonlító vizsgálattal bizonyítani a diagnosztikai lehetőségek fejlődését a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Gyermekkardiológia osztályán és Kórszövettani Laboratóriumában.

Spallcr Árpád - Spaller Katalin ISM E R E T E K TÁRA - PDF Free Download

Anyag és módszer: Áttanulmányozva a közötti echokardiográfiás jegyzőkönyveket és az elmúlt 6 év boncolási jegyzőkönyveit feltérképeztük az esetek gyakoriságát és a leírások alapján besoroltuk a szindróma 3 típusának valamelyikébe. Eredmények: 6 esetet találtunk, melyeket mindkét osztályon regisztráltak. Ezekből 1 eset sorolható az 1. A balszívfél üregeire, ill. Pap Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, MOGYE Anatómia és Fejlődéstani Tanszék Bevezetés: A vastagbél polypusok jóindulatú daganatok melyek gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik, ugyanakkor malignizációra hajlamosak.

Célkitűzés: p53 és PTEN expresszió változásának vizsgálata és összehasonlítása a vastagbél különböző típusu polypusaiban. Anyag és módszer: A marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Kórszövettani Laboratórium anyagából papilloma bal felső fedél icd 10 59 vastagbél polypus 17 hiperpláziás polypus és 42 adenóma és 7 polypus talaján kialakult carcinoma paraffinba ágyazott szövettani mintáját felhasználva a p53 és PTEN immunhisztokémiai expresszióját vizsgáltuk.